Absentismoaren neurketa

Hemen zaude:

  • Inprimatu (Leiho berria)

​Enpresek absentismoa neurtzerakoan duten zailtasunik handiena nazio mailan erabilgarria den absentismo indize homogeneorik ez izatea da eta horrek erakunde desberdinen arteko konparaketa galarazten du. Eta gainera, egun existitzen den konparatibo bakarra EJSNak egina da (Ekonomia-jardueren sailkapen nazionala), baina konparatibo horrek gabeziak ditu; izan ere, EJSN berberak batzuetan konparatu ezin diren enpresak elkartzen ditu.

Absentismo-tasaren kalkulua

Galdutako lanaldien (aldizkako arrazoiak direla eta lanik egin gabeko orduen guztizkoa) arteko portzentaje-erlazioan bezala kalkulatzen da, itundutako lanaldi eraginkorren gainetik (lanordu posibleen guztizkoa).

Tasa: Absentismoa
=

Aldizkako kausen eraginez, lanik egin gabeko orduak(Galdutako lanaldiak)

hurrengoaren artean zatituta

Lanordu posibleen guztizkoa(Itundutako lanaldi eraginkorra)

x 100
  • Lanik egin gabeko orduak (noizbehinkako arrazoiak direla eta): Oporrengatik eta jaiegunengatik lanik egin gabeko orduak baztertzen dira eta baita honako hauek ere ERTE's.
  • Itundutako ordu eraginkorrak:itundutako orduen eta aparteko orduen batura, oporrak eta jaiegunak direla eta lanik egin gabeko orduak kenduta eta orduakERTE's.

Iturria: Absentismoaren inguruko Adecco txostena pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da

Absentismoaren beste indize batzuk

Kontzeptu orokor hau oinarri hartuta, indize zehatzagoak osatu daitezke.

Guztizko indizeak (absentismo medikoa eta medikoa ez dena)

Une jakin batean izandako Lan Absentismoaren indizea

Une jakin batean izandako lan-uzteak, aztergai diren langileen kopuruari dagokionez, bider ehun.

Erabateko Lan Absentismoaren indizea

Langileen lan-uzteen egunetako eta lan egindako egun guztien batuketaren arteko ehuneko erlazioa, gehi aurreikusitako lan egun teorikoak.

Ezintasunaren indizea

Galdutako lanaldien kopurua langile eta urte bakoitzeko, zati langileen kopuruarengatik.

Absentismo Legalaren indizea

Ordaindutako lan-uzteetan galdutako ordu kopurua zati teorikoki egin beharreko lan orduak, eta emaitza bider 100 eginez.

Absentismo Pertsonalaren indizea

Ordaindu gabeko lan-uzteetan galdutako ordu kopurua zati lanerako guztizko ordu erabilgarriak, eta emaitza bider 100 eginez.

Iraunkortasunaren indizea

Bertan bertakoaren benetako ehunekoa. Hura lortzeko ehun ken indize legalaren eta pertsonalaren arteko batuketa egiten da.

Iturria: Enpresaren kolesterolari buruzko txostena. Argitaletxea: efr.

Aldi baterako ezintasun-indizeak

Lan-istripurako indizeak
Intzidentzi indizea
Ii
=

Bajadun lan-istripuen kopurua x 105

hurrengoaren artean zatituta

Batez besteko espoziopeko langile kopurua

Erreferentzia-epealdirako arriskura esposizioa izandako batezbestekoa da langile kopurua.

Lanaldian zehar jazotako bajadun istripuen kopurua (alde batera utziz in-itinere istripuak) arriskura esposizioa duten ehun mila langile bakoitzeko.

Maiztasun indizea istripu bakoitzeko
If
=

Bajadun lan-istripuen kopurua x 106

hurrengoaren artean zatituta

Lan egindako guztizko ordu kopurua

Lanaldian gertatutako istripu kopurua (in-itinere istripuak baztertuz) lan egindako milioi ordu bakoitzeko

Larritasun indizea istripu bakoitzeko
Ig
=

Bajadun lan-istripuarengatik lan egin gabeko ordu kopurua x 103

hurrengoaren artean zatituta

Lan egindako guztizko ordu kopurua

Bajen batez besteko iraupena
DMB
=

Bajadun lan-istripuarengatik lan egin gabeko lanaldi kopurua

hurrengoaren artean zatituta

Bajadun lan-istripu kopurua

Iturria: Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala (INSHT)

Kontingentzia Arrunterako indizeak
Gaixotasunarengatiko Maiztasun indizea

Gaixotasun prozesuen kopuruaren arteko ehuneko erlazioa, batez besteko langileen kopuruari dagokionez.

Gaixotasunarengatiko Larritasun indizea

Gaixotasunaren eraginez galdutako lanaldien kopuruaren eta prozesu kopuruaren arteko portzentaje-erlazioa

Ezintasunaren indizea

Gaixotasunarengatik galdutako lanaldi kopuruaren eta batez besteko langileen kopuruaren arteko erlazioa, bider 100.

Iturria: Lan absentismoaren kudeaketa. FREMAP. 2008 / Lan absentismoa: kausak, kontrola eta analisia. Hura murrizteko era berriak. Jesús Francisco Molinera Mateos. FC argitaletxea. 2006

Aldi Baterako Ezintasunaren neurketa FREMAPEn

FREMAPek bere elkartutako enpresen eskura jartzen ditu aldi baterako ezintasun txostenak eta horietan hurrengo indizeak definitzen dira:

Indizea ABE GUZTIRA

Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia profesionalak eta arruntak eragindako baja egunen eta lanegun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin bi kontingentzietarako estaldura duten enpresenak.

Indizea ABE Kontingentzia profesionala

Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia profesionalak eragindako baja-egunen eta lan-egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin kontingentzia profesionaleko estaldura duten enpresenak.

Indizea ABE Kontingentzia arrunta

Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia arruntak eragindako baja-egunen eta lan-egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin kontingentzia arrunteko estaldura duten enpresenak.

FREMAPek kalkulatutako beste indize batzuk
Haurdunaldi Arriskutsuaren eta Edoskitzearen indizea

Haurdunaldi Arriskutsuaren eta Edoskitzearen indizea: 50 urtetik beherako langile emakumeen Haurdunaldi Arriskutsuaren eta Edoskitzearen prestazio-egunen eta laneko egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin kontingentzia profesionaleko estaldura duten enpresenak.

Intzidentzi indizea

Lanaldian gertatutako lan-istripuen bajek, enpresaren langileen batez besteko kopuruari dagokionez, adierazten duten ehunekoa da. Hilekoa eta pilatutakoa eskaintzen da.

Larritasun indizea

Baja bakoitzaren batez besteko iraupena neurtzen du. Kontingentzia profesionalak edo arruntak eragindako baja-egunen kopuruaren eta baja kopuruaren arteko erlazioa.

Alta jasotzeko zain daudenen ehunekoa

Alta jasotzeko zain daudenen hileko batez bestekoaren (istripua edo gaixotasuna) eta langileen kopuruaren arteko ehunekoa da.

Kontingentzia Arruntarengatiko Maiztasun indizea

Kontingentzia arrunteko bajek enpresaren langile-kopuruaren urteko batez bestekoan adierazten duten ehunekoa da.